บาคาร่าออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50% เริ่มวันนี้

บาคาร่าออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50% เริ่มวันนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศปรับลดเวลาและวันทำงาน บาคาร่าออนไลน์ ของข้าราชการลง 50% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร เช็กด่วน 8 หน่วยงาน มีที่ไหนบ้าง เยียวยาเกษตรกร – คืบหน้ากรณีการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากพิษโควิด-19 เป็นเงิน 5,000 บาท 3 เดือน โดยตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมาได้เริ่มทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรกลุ่มที่1 วันละ 1 ล้านราย (เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียเกษตรกรแล้ว และได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562/63 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะมีข้อมูลบนเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com มีประมาณ 8.35 ล้านราย)

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรกลุ่มที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถเริ่มแจ้งบัญชีธนาคารผ่าน www.เยียวยาเกษตร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ขณะที่เกษตรกรที่ถูกปฏิเสธสิทธิเยียวยา สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ 8 หน่วยงานตามรูปด้านล่างนี้ (เปิดอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรถึง 5 มิถุนายน 2563)

แบงค์ชาติเอาเงินจากไหนมาทำ soft loan มีคำตอบ

ปัจจบุนระบบการเงินไทยมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่สูง อย่างไรก็ดี ในสภาวะเศรษฐกิจเผชิญปัญหากลไกการตลาดการเงินบางส่วนอาจทำงานไม่ปกติ ทำให้สภาพคล่องอาจไม่ได้กระจายตัวอย่างทั่วถึง ดังนั้นแบงค์ชาติจึงดำเนินมาตรการ soft loan เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องที่มีอยู่ให้กระจายตัวดีและทั่วถึงมากขึ้น โดยแบงค์ชาติไม่ได้กู้เงินเพิ่ม เพียงแต่จัดสรรสภาพคล่องที่มีอยู๋แล้วในระบบให้ไปถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ ที่ต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนในช่วงนี้

แน่ใจได้อย่างไรว่า SMEs จะได้รับ soft loan อย่างทั่วถึง แบงค์ชาติให้สถาบันการเงินนำส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการ soft loan เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินผลของโครงการในมิติที่สำคัญต่างๆ เช่น การกระจายตัวของสินเชื่อปล่อยใหม่ตามภาคเศรษฐกิจและขนาดของผู้ประกอบการเป็นต้น

เคยของรับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการกู้ soft loan ได้หรืใม่  ได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยรับความช่วยเหลือในลักษณคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

ข้อกู้มากกว่า 20% ได้หรือไม่ สถานบันการเงินให้วงเงินแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมจาก soft loan ได้ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำหนด โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนีในอนาคตด้วย

ทำไมมาตรการ soft loan จึงไม่รวมกลุ่มที่เป็น NPL ด้วย มาตรการนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่มีสักยภาพและความสามารถในการดำเนินกิจการ เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ขาดสภาพคล่องชั่วคราวเท่านั้น จึงให้สิทธิ์กับกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ดี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 สำหรับกลุ่มที่เป็น NPL สามารถรับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของแบงค์ชาติในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินหรือ non-bank

ศบค.ตั้งเงื่อนไข ผับ-บาร์จัดร้านแบบ new normal ถึงเปิดได้ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ได้พูดถึงธุรกิจสถานบันเทิง ผับ บาร์ จะกลับมาเปิดบริการตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 หรือไม่ หลังจากมีกรณีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศทำให้เกิดความกังวลใจ โดยกลุ่มธุรกิจนี้อยู่ในกลุ่มสีแดง คือกิจการ กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเกณฑ์ปานกลางถึงสูง

หากดูจากกราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อไทยสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อจากตัวเลข 3 หลักในช่วงมีนาคม ลดลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 1 วันนี้ประมาณ 22 วันแล้ว ถือว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักเดียวยาวประมาณ 3 สัปดาห์ บาคาร่าออนไลน์